top of page

TERMS & CONDITIONS

Artikel 1          Definities

 

1. Amoiia, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer 75583895, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als eigenaar.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als consument.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van producten door of namens eigenaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door eigenaar in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De algemene voorwaarden van de consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3          Aanbod

 

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Producten blijven 15 minuten in het winkelmandje staan.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.

3. Eigenaar kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4          Overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. Eigenaar bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.

3. Eigenaar zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 

 

Artikel 5          Tarieven en betalingen           

 

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar eigenaar geen invloed op heeft.

3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de consument. Pas na volledige betaling zal de bestelling in behandeling worden genomen en de geschatte levertijd aanvangen.

 

Artikel 6          Informatieverstrekking

 

1. Consument stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan eigenaar.

2. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Consument vrijwaart eigenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 

Artikel 7          Herroepingsrecht

 

1. Consument heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Eigenaar heeft het recht de consument te vragen naar de reden van herroeping, maar consument is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de consument het product heeft aangekocht.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of producten anders dan fysieke producten.

 

Artikel 8          Verplichtingen bij herroeping

 

1. Consument dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de consument.

3. Eigenaar stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de consument.

4. Eigenaar vergoedt de betalingen van de consument binnen 14 dagen nadat de consument de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 9          Uitoefening van herroepingsrecht

 

1. Consument meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan eigenaar dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de consument het product, in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de consument.

4. Eigenaar neemt uit coulance de kosten van het terugzenden van het product voor haar rekening.
 

Artikel 10         Levering en bezorging

 

1. Als verzendadres geldt het adres dat de consument heeft opgegeven. Eigenaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. Eigenaar is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.

3. Eigenaar streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is. 

4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 8 weken heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Eigenaar zal het bedrag dat de consument heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

 

Artikel 11         Aansprakelijkheid schade

 

1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Eigenaar is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij consument.

4. Eigenaar is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.

5. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.

6. Eigenaar raadt af de producten met een wasmachine te wassen en is niet aansprakelijk voor de situatie wanneer tegen dit advies in wordt gehandeld.

7. Eigenaar is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers.

8. In het geval dat eigenaar een schadevergoeding verschuldigd is aan consument bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door eigenaar aan consument is gefactureerd.
9.  De consument vrijwaart eigenaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

 

Artikel 12         Intellectueel eigendom

 

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van eigenaar berusten bij eigenaar en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op. 

3. Bij inbreuk komt eigenaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4. Eigendom van door eigenaar geleverde producten gaat over op consument wanneer de betaling volledig is voltooid.
 

Artikel 13         Aanbiedingen en acties

 

1. Eigenaar kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is eigenaar niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Eigenaar bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt eigenaar het recht de bestelling te annuleren.
 

Artikel 14         Klachten en garantie

 

1. Consument is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan eigenaar.

2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer deklacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 15         Geschilbeslechting

 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin eigenaar is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens eigenaar en betrokken derden 12 maanden.

bottom of page